විදුලි සෝපාන එස්කැලේටර් මෙවලම් නිෂ්පාදන මාර්ගය

 • Escalator tooling control system

  එස්කැලේටර් මෙවලම් පාලන පද්ධතිය

  විදුලි පාලන කාර්යය ආකාර දෙකක් ඇත. පළමු ආකෘතිය සාමාන්‍ය ආකෘතිය වන අතර දෙවන මාදිලිය නඩත්තු මාදිලිය වේ. ඉහළ සහ පහළ යන්ත්‍ර කාමරයේ අළුත්වැඩියා නොකරන ලද ප්ලග් ඇතුළු කරන විට එය සාමාන්‍ය ප්‍රකාරයකි. එස්කැලේටරය කිසිවෙකු නොමැති විට යතුරක් සමඟ කාර්ය මණ්ඩලය මිලදී ගැනීමට පටන් ගනී. එස්කැලේටරය නැවැත්වීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය නැවතුම් බොත්තම එබීම. යතුරු සං signal ාව ලැබුණු විට, එය ආරම්භ කර ශ්‍රේණිගත වේගයකින් ධාවනය වේ. අළුත්වැඩියා නොකරන ලද ප්ලග් එකක් ගලවා අළුත්වැඩියා කොටුව අළුත්වැඩියා කිරීමට ඇතුල් කරන්න ...
 • Escalator assembly tooling site picture 1

  එස්කැලේටර් එකලස් කිරීමේ මෙවලම් පින්තූරය 1

  විදුලි පාලන කාර්යය ආකාර දෙකක් ඇත. පළමු ආකෘතිය සාමාන්‍ය ආකෘතිය වන අතර දෙවන මාදිලිය නඩත්තු මාදිලිය වේ. ඉහළ සහ පහළ යන්ත්‍ර කාමරයේ අළුත්වැඩියා නොකරන ලද ප්ලග් ඇතුළු කරන විට එය සාමාන්‍ය ප්‍රකාරයකි. එස්කැලේටරය කිසිවෙකු නොමැති විට යතුරක් සමඟ කාර්ය මණ්ඩලය මිලදී ගැනීමට පටන් ගනී. එස්කැලේටරය නැවැත්වීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය නැවතුම් බොත්තම එබීම. යතුරු සං signal ාව ලැබුණු විට, එය ආරම්භ කර ශ්‍රේණිගත වේගයකින් ධාවනය වේ. අළුත්වැඩියා නොකරන ලද ප්ලග් එකක් ගලවා අළුත්වැඩියා කොටුව අළුත්වැඩියා කිරීමට ඇතුල් කරන්න ...
 • Escalator assembly tooling site picture 3

  එස්කැලේටර් එකලස් කිරීමේ මෙවලම් අඩවියේ පින්තූරය 3

  විදුලි පාලන කාර්යය ආකාර දෙකක් ඇත. පළමු ආකෘතිය සාමාන්‍ය ආකෘතිය වන අතර දෙවන මාදිලිය නඩත්තු මාදිලිය වේ. ඉහළ සහ පහළ යන්ත්‍ර කාමරයේ අළුත්වැඩියා නොකරන ලද ප්ලග් ඇතුළු කරන විට එය සාමාන්‍ය ප්‍රකාරයකි. එස්කැලේටරය කිසිවෙකු නොමැති විට යතුරක් සමඟ කාර්ය මණ්ඩලය මිලදී ගැනීමට පටන් ගනී. එස්කැලේටරය නැවැත්වීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය නැවතුම් බොත්තම එබීම. යතුරු සං signal ාව ලැබුණු විට, එය ආරම්භ කර ශ්‍රේණිගත වේගයකින් ධාවනය වේ. අළුත්වැඩියා නොකරන ලද ප්ලග් එකක් ගලවා අළුත්වැඩියා කොටුව අළුත්වැඩියා කිරීමට ඇතුල් කරන්න ...
 • Escalator assembly tooling site picture 5

  එස්කැලේටර් එකලස් කිරීමේ මෙවලම් අඩවියේ පින්තූරය 5

  විදුලි පාලන කාර්යය ආකාර දෙකක් ඇත. පළමු ආකෘතිය සාමාන්‍ය ආකෘතිය වන අතර දෙවන මාදිලිය නඩත්තු මාදිලිය වේ. ඉහළ සහ පහළ යන්ත්‍ර කාමරයේ අළුත්වැඩියා නොකරන ලද ප්ලග් ඇතුළු කරන විට එය සාමාන්‍ය ප්‍රකාරයකි. එස්කැලේටරය කිසිවෙකු නොමැති විට යතුරක් සමඟ කාර්ය මණ්ඩලය මිලදී ගැනීමට පටන් ගනී. එස්කැලේටරය නැවැත්වීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය නැවතුම් බොත්තම එබීම. යතුරු සං signal ාව ලැබුණු විට, එය ආරම්භ කර ශ්‍රේණිගත වේගයකින් ධාවනය වේ. අළුත්වැඩියා නොකරන ලද ප්ලග් එකක් ගලවා අළුත්වැඩියා කොටුව අළුත්වැඩියා කිරීමට ඇතුල් කරන්න ...
 • Escalator assembly tooling site picture 4

  එස්කැලේටර් එකලස් කිරීමේ මෙවලම් අඩවියේ පින්තූරය 4

  ක්‍රියාකාරී මූලධර්ම එස්කැලේටරය යනු අඛණ්ඩ ව්‍යුහයක් වන අතර එය විශේෂ ව්‍යුහයේ දාම වාහකයකින් සහ විශේෂ ව්‍යුහයේ පටි වාහකයකින් සමන්විත වේ. විශාල ප්‍රවාහන ධාරිතාව, අඛණ්ඩව ප්‍රවාහන සේවකයින් වැනි වාසි රැසක් එහි ඇත. එබැවින් ආරක්ෂිත අවශ්‍යතාවය අනෙකුත් උපකරණවලට වඩා වැඩිය. සාප්පු සංකීර්ණ, සමාජශාලා, දුම්රිය ස්ථාන, ගුවන්තොටුපල සහ වෝෆ් වැනි මිනිසුන්ගේ සංකේන්ද්‍රිත ප්‍රවාහයක් සහිත පොදු ස්ථානවල එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වේ. ඉදිකිරීම් ප්‍රධාන ධාවකය ප්‍රමාණවත් ...
 • Escalator tooling support frame

  එස්කැලේටර් මෙවලම් ආධාරක රාමුව

  ක්‍රියාකාරී මූලධර්ම එස්කැලේටරය යනු අඛණ්ඩ ව්‍යුහයක් වන අතර එය විශේෂ ව්‍යුහයේ දාම වාහකයකින් සහ විශේෂ ව්‍යුහයේ පටි වාහකයකින් සමන්විත වේ. විශාල ප්‍රවාහන ධාරිතාව, අඛණ්ඩව ප්‍රවාහන සේවකයින් වැනි වාසි රැසක් එහි ඇත. එබැවින් ආරක්ෂිත අවශ්‍යතාවය අනෙකුත් උපකරණවලට වඩා වැඩිය. සාප්පු සංකීර්ණ, සමාජශාලා, දුම්රිය ස්ථාන, ගුවන්තොටුපල සහ වෝෆ් වැනි මිනිසුන්ගේ සංකේන්ද්‍රිත ප්‍රවාහයක් සහිත පොදු ස්ථානවල එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වේ. ඉදිකිරීම් ප්‍රධාන ධාවකය ප්‍රමාණවත් ...
 • Escalator assembly tooling site picture 2

  එස්කැලේටර් එකලස් කිරීමේ මෙවලම් අඩවියේ පින්තූරය 2

  ක්‍රියාකාරී මූලධර්ම එස්කැලේටරය යනු අඛණ්ඩ ව්‍යුහයක් වන අතර එය විශේෂ ව්‍යුහයේ දාම වාහකයකින් සහ විශේෂ ව්‍යුහයේ පටි වාහකයකින් සමන්විත වේ. විශාල ප්‍රවාහන ධාරිතාව, අඛණ්ඩව ප්‍රවාහන සේවකයින් වැනි වාසි රැසක් එහි ඇත. එබැවින් ආරක්ෂිත අවශ්‍යතාවය අනෙකුත් උපකරණවලට වඩා වැඩිය. සාප්පු සංකීර්ණ, සමාජශාලා, දුම්රිය ස්ථාන, ගුවන්තොටුපල සහ වෝෆ් වැනි මිනිසුන්ගේ සංකේන්ද්‍රිත ප්‍රවාහයක් සහිත පොදු ස්ථානවල එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වේ. ඉදිකිරීම් ප්‍රධාන ධාවකය ප්‍රමාණවත් ...
 • Escalator tooling assembly line

  එස්කැලේටර් මෙවලම් එකලස් කිරීමේ රේඛාව

  ක්‍රියාකාරී මූලධර්ම එස්කැලේටරය යනු අඛණ්ඩ ව්‍යුහයක් වන අතර එය විශේෂ ව්‍යුහයේ දාම වාහකයකින් සහ විශේෂ ව්‍යුහයේ පටි වාහකයකින් සමන්විත වේ. විශාල ප්‍රවාහන ධාරිතාව, අඛණ්ඩව ප්‍රවාහන සේවකයින් වැනි වාසි රැසක් එහි ඇත. එබැවින් ආරක්ෂිත අවශ්‍යතාවය අනෙකුත් උපකරණවලට වඩා වැඩිය. සාප්පු සංකීර්ණ, සමාජශාලා, දුම්රිය ස්ථාන, ගුවන්තොටුපල සහ වෝෆ් වැනි මිනිසුන්ගේ සංකේන්ද්‍රිත ප්‍රවාහයක් සහිත පොදු ස්ථානවල එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වේ. ඉදිකිරීම් ප්‍රධාන ධාවකය ප්‍රමාණවත් ...
 • Steering device of ground rail car

  බිම් දුම්රිය මෝටර් රථයේ සුක්කානම් උපකරණය

  ඉහළ නිරවද්‍යතාව, ස්ථාවර ගුරුත්වාකර්ෂණ කේන්ද්‍රය, ඉහළ සංචලතා නම්යතාවය. සාමාන්‍ය දිග මැනීම සහ යූ-හැඩැති මිනුම් භාවිතය දත්ත වඩාත් නිවැරදි කරයි. ගැන්ට්‍රි මෝටර් රථය ජපන් පැනසොනික් සර්වෝ මෝටරයෙන් පාලනය වන අතර ඉහළ ස්ථාවරත්වයක් ඇත. Keyence ඒකාබද්ධ පද්ධතිය, කාර්මික ස්පර්ශ තිර පාලක පැනලය භාවිතා කරමින් මෙහෙයුම සරල හා වඩා විශ්වාසදායකය. අනාගත දත්ත විමසීමට සහ නිෂ්පාදනයේ සොයා ගැනීමට හැකියාව ලබා ගැනීම සඳහා මිනුම් දත්ත යනාදිය ස්වයංක්‍රීයව දත්ත ගබඩාවේ ගබඩා කළ හැකිය.
 • Upper head spreader

  ඉහළ හිස පැතිරීම

  ඉහළ නිරවද්‍යතාව, ස්ථාවර ගුරුත්වාකර්ෂණ කේන්ද්‍රය, ඉහළ සංචලතා නම්යතාවය. සාමාන්‍ය දිග මැනීම සහ යූ-හැඩැති මිනුම් භාවිතය දත්ත වඩාත් නිවැරදි කරයි. ගැන්ට්‍රි මෝටර් රථය ජපන් පැනසොනික් සර්වෝ මෝටරයෙන් පාලනය වන අතර ඉහළ ස්ථාවරත්වයක් ඇත. Keyence ඒකාබද්ධ පද්ධතිය, කාර්මික ස්පර්ශ තිර පාලක පැනලය භාවිතා කරමින් මෙහෙයුම සරල හා වඩා විශ්වාසදායකය. අනාගත දත්ත විමසීමට සහ නිෂ්පාදනයේ සොයා ගැනීමට හැකියාව ලබා ගැනීම සඳහා මිනුම් දත්ත යනාදිය ස්වයංක්‍රීයව දත්ත ගබඩාවේ ගබඩා කළ හැකිය.
 • Side panel double assembly tooling

  පැති පැනලය ද්විත්ව එකලස් කිරීමේ මෙවලම්

  ඉහළ නිරවද්‍යතාව, ස්ථාවර ගුරුත්වාකර්ෂණ කේන්ද්‍රය, ඉහළ සංචලතා නම්යතාවය. සාමාන්‍ය දිග මැනීම සහ යූ-හැඩැති මිනුම් භාවිතය දත්ත වඩාත් නිවැරදි කරයි. ගැන්ට්‍රි මෝටර් රථය ජපන් පැනසොනික් සර්වෝ මෝටරයෙන් පාලනය වන අතර ඉහළ ස්ථාවරත්වයක් ඇත. Keyence ඒකාබද්ධ පද්ධතිය, කාර්මික ස්පර්ශ තිර පාලක පැනලය භාවිතා කරමින් මෙහෙයුම සරල හා වඩා විශ්වාසදායකය. අනාගත දත්ත විමසීමට සහ නිෂ්පාදනයේ සොයා ගැනීමට හැකියාව ලබා ගැනීම සඳහා මිනුම් දත්ත යනාදිය ස්වයංක්‍රීයව දත්ත ගබඩාවේ ගබඩා කළ හැකිය.
 • Upper head spreader

  ඉහළ හිස පැතිරීම

  ඉහළ නිරවද්‍යතාව, ස්ථාවර ගුරුත්වාකර්ෂණ කේන්ද්‍රය, ඉහළ සංචලතා නම්යතාවය. සාමාන්‍ය දිග මැනීම සහ යූ-හැඩැති මිනුම් භාවිතය දත්ත වඩාත් නිවැරදි කරයි. ගැන්ට්‍රි මෝටර් රථය ජපන් පැනසොනික් සර්වෝ මෝටරයෙන් පාලනය වන අතර ඉහළ ස්ථාවරත්වයක් ඇත. Keyence ඒකාබද්ධ පද්ධතිය, කාර්මික ස්පර්ශ තිර පාලක පැනලය භාවිතා කරමින් මෙහෙයුම සරල හා වඩා විශ්වාසදායකය. අනාගත දත්ත විමසීමට සහ නිෂ්පාදනයේ සොයා ගැනීමට හැකියාව ලබා ගැනීම සඳහා මිනුම් දත්ත යනාදිය ස්වයංක්‍රීයව දත්ත ගබඩාවේ ගබඩා කළ හැකිය.
12 ඊළඟ> >> පිටුව 1/2